فرآیند سفارش پروژه


1. ثبت سفارش

برای شروع ثبت سفارش کافی است که فرم مختصر سفارش پروژه را به طور دقيق و کامل پر نماييد و پس از آن نام کاربری خود را تعيين کنيد.


2. بیعانه

پس از برآورد قيمت به شما اطلاع رسانی می‌شود و از طريق درگاه پرداخت اينترنتی‌ای که به شما اختصاص داده می‌شود می‌توانيد 30 درصد مبلغ را به عنوان بيعانه پرداخت نماييد تا پروژه را آغاز کنيم.


3. تحویل پروژه

شما پس از مشاهده قسمت‌هايي از پروژه تکميل شده می‌توانيد با پرداخت مبلغ باقی مانده، فايل پروژه را دانلود کنيد.


4. خدمات پس از تحویل

پس از پايان کار در صورتی که پروژه از نظر شما نياز به اصلاح داشت سريعا اصلاحات را انجام خواهيم داد.

ثبت سفارش