پروژه : پروژه درس ساختمان داده

ما توی ورودی برنامه باید یه برنامه دیگه وارد کنیم که پیچیدگی زمانیشو بدست بیاره اون برنامه ای که باید بهش بدیم رندومه می تونه for ,while,if....داشته باشه

بايد تعداد تكرار حلقه ها رو بشماره مثلا تو حلقه for
اگ از 20 تا 100 باشه فرمولش ميشه
((100-20 +1)/a )+1
كه a بستگي داره چند تا چندا اضافه بشه
يا اگ هر بار تو while ضرب بشه فرمول لگاريتمي داره
در كل بايد پيچيدگي زماني محاسبه بشه
كد وروديش
در كل بايد cin -cout -if - باشهwhile -for
از هركدومم يكي
اينارو تو تكست به برنامه ميديم
كه بايد برنامه اجرايي كد برنامه ورودي رو بگيره و پيچيدگي زماني رو محاسبه كنه
بعد tn كل ميشه جمع tn هر خط
بايد توي كد ورودي سرچ بشه
مثلا ميگرده توي برنامه ميبينه coutيا cin داره يدونه اضافه ميكنه
يا يكي از همون پنجتايي ك گفتم
متغير هارو پيدا كنه با توجه به فرمول پيچيدگي زماني رو محاسبه كنه قراره ما هرچي ميخوايم جاي متغيرا بتونيم بهش بديم
مثلا اگ اين خط باشه
for (x=10;x<=20 ; x++)
اين خط يك بار اجرا نميشه
اين خط 12 بار اجرا ميش
پس پيچيدگي زماني اين خط ميشه 12 يا همون tn اين خط ميشه 12