پروژه : پیاده سازی سامانه انتخاب واحد دانشجویان با استفاده از الگوریتم ژنتیک

پیاده سازی سامانه انتخاب واحد دانشجویان با استفاده از الگوریتم ژنتیک با زبانهای c++ یا پایتون و یا متلب
توضیحات تکمیلی در فایل ارسال شده