پروژه : پروژه دانشگاهی سفارش شیرینی

پروژه دانشگاهی php  برای سفارش شیرینی از نزدیک ترین شیرینی فروشی محل  همانند اسنپ فود اما فقط در حوزه شیرینی ، پروژه شامل سه دسترسی پنل ادمین، پنل شیرینی فروشان، پنل مشتری می‌باشد