پروژه : انجام پروژه درس مهندسی نرم افزار پیشرفته

من یک پروژه میخام در مورد روش های چابک البته شرح کامل که پروژه چه جور باشه رو به همراه عکس ضمیمه میکنم کسی که کارشناسسی ارشد کامپیوتر هس لطفا پیام بره برای انجام این کار چون تخصصیع برای ارایه میخام این پروژه رو