پروژه : ترجمه ده صفحه در رابطه با آموزش چند فرهنگی

لطفا جهت همکاری برای نمونه ترجمه تیتر و پاراگراف اول رو ارسال بفرمایید. با تشکر