پروژه : ترجمه انگلیسی مقاله مروری isi

مقاله مروری به زبان فارسی است. با بالاتری کیفیت باید به زبان انگلیسی برگردانده شود. ژورنال مد نظرم ایمپکت فاکتور 4 به بالا است پس باید به بهترین شیوه ممکن ترجمه شود.