پروژه : ساخت سایت تخفیف گروهی

یک سایت تخفیف گروهی با تمام امکاانات میخام
شبیه نت برگ و تخفیفان که فرروشندگان در اون عضو و تخفیف ها را اعلام کنن و ..