پروژه : طراحی لوگو

سلام

بصورت یک اتود دستی لوگوهایی را - تصویر ضمیمه- اجرا کرده ایم

میخواهیم این لوگوها با توجه به موضوع :

1- همینها یکبار اجرا و بهینه سازی شود

2- نزدیک به این طرح اتود(ها)یی هم اجرا شود

3- اسم شرکت اینه

AAA Remodeling

4-در اتود ضمیمه همانطور که قابل مشاهده است سه تا a وجود دارد که آنها می بایست در لوگو معلوم باشد چون اسم شرکته

موضوع کار: remodeling داخلی خانه

تشکر