پروژه : انجام ترجمه و تایپ متن کامپیوتر

متن تخصصی کامپیوتر می باشد.
ترجمه روان و قابل فهم باشد.
جداول و اشکال آورده شود.