پروژه : یک نفر مسلط به مباحث ماشین لرنینگ وشبکه های عصبی

به یک نفر فرد مسلط به مباحث هوش و امار و یادگیری ماشین و یادگیری عمیق به منظور رفع اشکال و پرسش در تهران نیازمند است..