پروژه : پروژه با استفاده از نرم افزار vensim

با سلام
مدلسازی نظر کارشناسان منابع طبیعی در رابطه با عوامل خشکیدگی درختان با استفاده از نرم افزارvensim
جهت انجام پروژه مصاحبه های با کارشناسان منابع طبیعی و جوامع محلی که در ارتباط با جنگل بودند با دو دید متفاوت انجام شد که هر کدام دلایل خاص مربوط به خود را در رابطه با علت خشکیدگی داشتن.
نمونه ای که خودم از مصاحبه درآوردم به پیوست بحضور تقدیم می گردد البته نوع متغییرها رعایت نشده بدلیل بلد نبودن کار با ونسیم