پروژه : طراحی لوگو انگلیسی برای تیم Hi Staff

یک لوگو برای تیم های استف نیاز دارم که نشانگر موارد زیر باشد
خوشحالی کارمندان/کارکنان
ایجاد انگیزه و اشتیاق در محیط کاری (بین کارمندان و مدیران)
لوگو انگلیسی میباشد.
ارسال پیشنهاد همراه با اتد، جز مزیت محسوب میشود.
با تشکر