پروژه : می خواستم ربات مثل درخواست اهنگ بسازم

می خواستم ربات درخواستی بسازم که این ربات دوتا است یکی درخواست اهنگ و دیگری درخواست نرم افزار است من حداقل برای هر پروژه 100000تومان پرداخت می کنم و پیش پرداحت هم می پردازم برای اعتماد راستی پول را فقط واریز می کنم خودم خارج از ایران هستم