پروژه : برنامه نویسی تاثیر کنترل فرکانس بر انعط

برنامه نویسی تاثیر کنترل فرکانس بر انعطاف پذیری نیروگاه با گمز GAMS

دو مقاله پیوست شده است.

رشته کنترل برق

موارد خواسته شده:

1- کدنویسی با گمز

2- نوشتن گزارش

3-تحلیل دقیق نتایج و خروجی ها