پروژه : میخواستم روبات تهیه غذا برای رستورانت ب

من روبات رو استارت می زنم

لیست رستورانت ها

1یاس

فرستنده : 1

1- پیتزا

2- گوشت مرغ

فرسنتده : 1

لطفا موقعیت خود را بدید

این کار از طریق gps صورا می گیرد

فرسنده : ارسال موقعیت

پلاک را بدید

فرستنده : 25

شماره همراه را بدون کد بدهید

09380219-------

غذا تالحظاتی دیگر ارسال می شود

و اینکه یک روبات مخصوص برای رستورانت تا ( پیام ها رو موقعیت ، پلاک ، شماره ) تا پیغام رو برسونه

و یک لیست گزارشات روزانه

و یک لیست سیاه برای مشتری هایی که سر کار می زارم تا اون هارو برای همیشه از روبات حذف کنیم