پروژه : ترجمه ی یک مقاله ی ساده ی ۱۲ صفحه ای در

با سلام .... مقاله ی مهندسی می باشد و نیاز به بهترین و روانترین شکل ترجمه دارد . ترجمه ی گوگل ترنسلینی اصلا نباید باشه و تا ۵ فروردین حتما باید تحویل داده شود . جداول ترجمه شود و عکس ها و فرمول ها باید آورده شود و خیلی مرتب و تمیز پروژه باید ترجمه شود .