پروژه : ترجمه 26 صفحه رمان تا صبح جمعه

ترجمه دقیق و روان 26 صفحه از رمان ضمیمه شده تا ساعت 11 صبح جمعه