پروژه : شبیه سازی الگوریتم DNA با نرم افزار متل

یه مقاله دارم برا الگوریتم DNA هس

میخام با نرم افزار متلب شبیه سازیش انجام بشه