پروژه : ساخت ربات فروش بلیط

رباتی در تلگرام و اینستاگرام برای فروش بلیط و ارسال آن به مشتری نیاز دارم