پروژه : بررسی و تحلیل کاربردهای فناوری هوش مصنوعی در توسعه فناوری های همگرا (NBIC)

بررسی و تحلیل کاربردهای فناوری هوش مصنوعی در توسعه فناوری های همگرا (NBIC)

موضوع پایان نامه کارشناسی فناوری اطلاعات در حد صد صفحه