موارد مهم برای سفارش دهندگان پروژه

شاید بتوان گفت مهمترین فایده این توصیه ها جلوگیری از کشیده شدن کار به مشاجره میان خریدار و مجری (فریلنسر) و داوری است.