موارد مهم برای مجریان پروژه

در این مطلب توصیه هایی برای بهبود عملکرد مجریان سایت را به اختصار بیان میکنیم.